Czerwiec 2020
Regulamin i Polityka prywatności Apartamenty Natural Hel
84-450 Hel, ul. Steyera 20

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z apartamentów Natural Nieruchomości, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część potwierdzenia najmu lokalu na pobyt wypoczynkowy, biznesowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Gościem a Natural Nieruchomości. Niniejszy Regulamin definiuje „Gościa” jako osobę wskazaną w formularzu rezerwacji,  która odbiera klucze do zarezerwowanego apartamentu. Potwierdzenie najmu apartamentu stanowi dokonanie wpłaty  na konto podane na fakturze.
 2. Natural Nieruchomości oświadcza, że na mocy umów z właścicielami apartamentów znajdujących się w ofercie Natural jest uprawniona do najmu i zarządzania najmem apartamentów i miejsc garażowych.

Zasady rezerwacji:

 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez stronę internetową www.naturalnieruchomosci.pl , a także  przez inny serwis rezerwacyjny (np. booking.com).
 2. Rezerwując apartament Gość zobowiązany jest podać:
  1. liczbę osób oraz liczbę dni najmu apartamentu,
  2. imię i nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania oraz adres mailowy.
 3. Przy rezerwacji apartamentu lub w chwili wydania kluczy może być (lecz nie musi) pobrana kaucja na zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa w apartamencie w chwili oddania kluczy do apartamentu w stanie niepogorszonym.
 4. Za wynajem apartamentu pobierana jest  zaliczka z góry w wysokości 100% ceny pobytu,  najpóźniej na 14 dni przed   pierwszym dniem  rezerwacji, chyba że termin płatności na fakturze proforma stanowi inaczej.
 5. Płatności  należy dokonać przelewem, na konto podane na fakturze proforma.
 6. W przypadku  anulowania rezerwacji, zaliczka zwracana jest w całości , pod warunkiem ,  że:
  1. anulowanie wpłynęło w formie pisemnej, na adres: recepcja@naturalhel.pl najpóźniej 14 dni przed datą rozpoczęcia rezerwacji,
  2. zostały  ustalone inne warunki, potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez Natural Hel.
 7. Opłata za wynajem apartamentu obejmuje zapłatę za pobyt w apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób przez wskazaną w rezerwacji liczbę dni.
 8. Klient nie może żądać od Natural Nieruchomości zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.
 9. Klient nie może żądać od Natural Nieruchomości zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy   korzysta z apartamentu mniejsza ilość osób niż  zaplanowana w rezerwacji.
 10. Natural Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o takim samym bądź wyższym standardzie.
 11. Natural Nieruchomości ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobra sąsiedzkiego współżycia.

Wyposażenie apartamentu:

 1. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień/na pobyt.
 2. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 250 zł.
 3. Apartament może być wyposażony w szczególności w:
  • pralkę automatyczną,
  • kuchenkę elektryczną,
  • piekarnik,
  • kuchenkę mikrofalową,
  • zmywarkę,
  • czajnik elektryczny,
  • ekspres do kawy,
  • suszarkę do włosów,
  • domofon,
  • telewizor,
  • WiFi,
  • programy telewizji cyfrowej.
 4. Goście zobowiązani są korzystać z urządzeń wskazanych w pkt 16 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamencie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

Zasady pobytu Gości w apartamencie:

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 2. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania jedynie w przypadku gdy pozwalają na to warunki. Gość zobowiązany jest zgłosić żądanie  na adres recepcja@naturalhel.pl wcześniejszego rozpoczęcia doby hotelowej najpóźniej na 3 dni robocze przed pierwszym dniem planowanego pobytu w apartamencie i  uzyskać  potwierdzenie w formie  maila zwrotnego.
 3. Klucze do apartamentu oraz pilot do garażu, wydawane są pod warunkiem zaksięgowaniu wpłaty oraz po  dokonaniu czynności meldunkowych, na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu.
 4. Klient zobowiązany jest do uregulowania opłaty klimatycznej w wysokości 2,00 PLN/osoba za dobę, gotówką, najpóźniej  w dniu przyjazdu.
 5. Klient przebywający w Apartamencie ze swoim pupilem obowiązany jest do zapłaty za jego pobyt ( cena od 20,00 do 50,00 PLN/doba) oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, przy składaniu rezerwacji.
 6. Klient rezerwujący  bezpłatne łóżeczko turystyczne dla dziecka do lat 4, obowiązany jest do poinformowania o  wstawieniu łóżeczka w dniu dokonywania rezerwacji.
 7. W  okresie podwyższonego ryzyka związanego z SARS-CoV-2,  Gość może rozpocząć zdalny proces zameldowania w Apartamencie Natural Hel, korzystając z  Aplikacji Messenger na własnym smartphonie. Wystarczy  wyszukać w kontaktach  Messenger  „Natural Hel”, rozpocząć konwersacje i postępować zgodnie z  wytycznymi  Chat Bota. Narzędzie będzie dostępne bezpłatnie,   także do komunikacji z Natural Hel podczas pobytu oraz po jego zakończeniu (np. w celu dokonania ponownej rezerwacji, dokonania oceny).
 8. Gość jest zobowiązany zwrócić klucze i pilot przedstawicielowi Natural Nieruchomości. Niezwrócenie kluczy lub pilotów przed zakończeniem doby hotelowej spowoduje naliczenie opłaty za najem apartamentu za kolejne dni do dnia zwrócenia kluczy i pilotów.
 9. Niezwłocznie po wejściu do apartamentu Gość zobowiązany jest sprawdzić, czy wyposażenie apartamentu jest zgodne ofertą czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Natural Nieruchomości. Nie zgłoszenie braków spowoduje obciążenie Gościa za zaistniałe braki i szkody. Gość zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania Natural Nieruchomości o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość. Natural Nieruchomości ma prawo zdecydować o sposobie zadośćuczynienia.
 10. Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
 11. Dzieci do lat 4 przebywają w apartamencie bez opłat.
 12. Jeśli faktyczna liczba gości w apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, Natural Nieruchomości ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz.7.00.
 14. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Natural Nieruchomości nałoży na Gości karę w wysokości 500 PLN.
 15. W apartamencie (także na balkonie i/lub tarasie) oraz basenie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 16. Za naruszenie zakazu palenia Natural Nieruchomości nałoży na Gościa karę w wysokości 500 PLN.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w apartamencie.
 18. Gość nie jest uprawniony podnajmować apartament, ani udostępniać go osobom trzecim.
 19. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz. Gość zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kluczami i pilotami.
 20. Za zagubienie lub zniszczenie kluczy do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 300 PLN. Za zagubienie lub zniszczenie pilota do garażu pobierana jest opłata w wysokości 300 PLN.
 21. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu i miejsca garażowego zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 22. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, Natural Nieruchomości jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

Odpowiedzialność Gościa i Natural Nieruchomości:

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. Natural Nieruchomości jest uprawnione w pierwszym rzędzie zaspokoić swoje roszczenia z tytułu naprawienia szkody z pobranej kaucji. W przypadku, gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość pobranej kaucji, Gość zobowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie, nie później  niż stanowi data na wystawionej w tym przypadku fakturze proforma.
 2. Natural Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do apartamentu przez Gościa, osoby mu towarzyszące lub odwiedzające go w apartamencie, ani za samochód przechowywany na  miejscu garażowym.

Przyjazd i odbiór kluczy:

 1. Przyjazd Gości powinien nastąpić w godzinach 15:00-20:00 lub uzgodnionych z pracownikiem Natural Nieruchomości.
 2. Przed  przekazaniem  kluczy do apartamentu, na koncie Natural Nieruchomości musi być  zaksięgowana wpłata należności za całość rezerwacji.
 3. Gość będzie uprawniony do odbioru kluczy (pilota) po przyjeździe, dopiero po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu.
 4. Natural Nieruchomości nie wyda klucza (pilota) osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych Gości lub mienia.
 5. Gość zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej klucze najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Gość zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

Basen i warunki korzystania:

 1. Basen  odkryty na dachu, dostępny jest w określonych godzinach, w okresie letnim, wyłącznie  dla Gości  i mieszkańców Apartamentów Natural Nieruchomości.
 2. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego  dzieciom  do lat  16 bez opieki  osoby dorosłej.
 3. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych  pielucho-majtkach
 4. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem
 5. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
  • są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych,
  • chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
  • posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje,
  • cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne,
  • są uczulone na środki dezynfekujące,
  • cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia,
  • posiadają dolegliwości układu wydalania.
 6. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Natural Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu.
 7. Na terenie tarasu basenowego kategorycznie zabrania się:
  • biegania,
  • skakania do wody,
  • spożywania żywności oraz żucia gumy,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki.
 8. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 9. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 10. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób w niej przebywających. Dodatkowo obowiązują ograniczenia związane z SARS-CoV-2.
 11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu basenu będą usuwane z terenu.

Ochrona danych osobowych RODO:

 1. Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Natural Hel.
   Natural Hel obowiązuje się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  5. Gość / Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podmiotom obsługującym  Natural Hel, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
  6. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Natural Hel
  7. Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
  8. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie żądania należy wysłać na adres:  recepcja@naturalhel.pl
  9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Polityka prywatności:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są  Natural Nieruchomości.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych, zapewniamy ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Wdrożyliśmy  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Umowy. Gromadzone dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w zawartej umowie, jak i na dalszych etapach trwania umowy , w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu osobistego.
 4. Administratorem danych osobowych jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z administratorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

  Adres korespondencyjny:
  ul. Steyera 20
  84-150 Hel
  E-mail:  recepcja@naturalhel.pl

Dziękujemy za zaufanie
Zespół Natural Hel